Plan tijdig de overdracht van uw vastgoed in Frankrijk en bespaar successierechten

Plan tijdig de overdracht van uw vastgoed in Frankrijk en bespaar successierechten

Sinds 17 augustus 2015 bepaalt de Europese Erfrechtverordening dat op elk overlijden het erfrecht van de laatste verblijfplaats van de erflater zal worden toegepast, behoudens rechtskeuze door de erflater voor het recht van zijn nationaliteit.

Bij overlijden valt de nalatenschap van een Belgische rijksinwoner dus open in België en zal er successie verschuldigd zijn op zijn wereldvermogen, waar het zich ook bevindt, in binnen-of buitenland. Elk gewest bepaalt autonoom de tarieven en de vrijstellingen.

Opgelet, elk land geeft zelf invulling aan het heffen van successierechten. Frankrijk heft successierechten als de erfgenaam in zijn land woont of het onroerend goed op zijn grondgebied ligt. Dat kan soms tot ingewikkelde situaties leiden.

Zoals in de inkomstenbelasting, kunnen er dubbele belastingen vermeden worden door het sluiten van dubbelbelastingverdragen. Maar dit is niet altijd het geval. Met Duitsland heeft België bv. geen dubbelbelastingsverdrag, maar met Frankrijk wel. Zonder verdrag past België een belastingkrediet toe voor de in het buitenland geheven en betaalde belasting.

Sinds 22 augustus is er in Frankrijk volledige vrijstelling van successierechten tussen echtgenoten en personen die een PACS (pacte de solidarité) gesloten hebben, een partnerschap vergelijkbaar met ons wettelijk samenwonen. Weet dat De Franse successierechten aan de hoge kant zijn, bv. voor de erfgenamen in rechte lijn is dat tussen de 5% en 45%.

 

Aanbevolen successieplanning

Successierechten kunnen vermeden worden door het onroerend goed voor het overlijden te schenken.

Het toepasselijk recht is het recht van het land waar de schenker feitelijk woont.

Maar het Belgisch schenkingsrecht is een registratierecht dat geheven wordt n.a.v. de overdracht van vastgoed. Er is alleen maar schenkingsrecht verschuldigd als de schenkingsacte in België werd geregistreerd. Buitenlands, c.q. Frans overgedragen vastgoed, dient niet verplicht geregistreerd te worden. Dus zijn er in België geen schenkingsrechten verschuldigd. Men moet ook geen rekening houden met schenkingstermijnen (3 tot 7 jaar), en er bestaat geen progressievoorbehoud voor deze schenkingen.

 

Zijn er schenkingsrechten te betalen in Frankrijk zelf?

Schenkingsrechten worden er berekend per schenker en per begiftigde. Om de 15 jaar heeft elk kind (in leven of vertegenwoordigd door plaatsvervulling) recht op een abattement van € 100.000 en dat voor elke ouder. Tussen broers en zusters geldt een abattement van 15.932€. Er moet alleen rekening gehouden worden met een registratiebelasting ten belope van 0,6% en het honorarium van de notaris. Voor het overige speelt een schenking van onroerend goed, geen enkele rol bij een latere schenking in België.

 

Waarom is het LMNP statuut niet interessant om een schenking van blote eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik te overwegen?

Het LMNP statuut geeft de verhuurder van een gemeubeld pand de mogelijkheid om de btw te recupereren bij de aankoop van een nieuwbouw, en om bepaalde kosten – gerelateerd aan het vastgoed pand – in rekening te brengen. Diverse kosten, waaronder afschrijvingen op het pand en het meubilair, kunnen in mindering gebracht worden van zijn huurinkomsten.
De blote eigenaar tevens verhuurder ontvangt na de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik geen huurinkomsten meer.
De gerecupereerde btw zal hij moeten terugstorten aan de staat en hij zal geen kosten meer kunnen aftrekken.

 

Conclusie: U kan door de aankoop van Frans vastgoed uw patrimonium vrij en onbelast doorgeven aan een volgende generatie.